หน้าหลัก
     
 
 

Watch Rhema Events Live
 

Podcasts, Word of Faith Magazine, and more…
 

Church Listings in USA
 
ประวัติเรมาประเทศไทย    หลักข้อเชื่อ    เจ้าหน้าที่
   ประวัติเรมาประเทศไทย
   
      ศูนย์อบรมพระคริสตธรรมเรมาประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นโดย ศจ. แกรี่ คราว ในเดือน
สิงหาคม 2000 โดยในเดือนมีนาคม 2001 ได้มีผู้สำเร็จการศึกษารุ่นแรกทั้งสิ้น 49 ท่าน
ศูนย์อบรมพระคริสตธรรมเรมาประเทศไทยเป็นอีกสาขาหนึ่งของ ศูนย์อบรมพระคริสต-
ธรรมเรมาสหรัฐอเมริกา โดยก่อตั้งขึ้นมาด้วยจุดประสงค์เดียวกัน
   ศูนย์อบรมฯ เรมาประเทศไทยได้ทุ่มเทในการช่วยเหลือด้านการสอน ฝึกฝนอบรม และ
ตระเตรียมคริสเตียนให้ได้เป็นผู้รับใช้ที่มีประสิทธิภาพและเป็นคริสเตียน ซึ่งเป็นผู้นำในด้าน
ต่างๆ
     
   หลักข้อเชื่อ           กลับ
 
      ข้อพระคัมภีร์
พระคัมภีร์คือพระวจนะของพระเจ้าที่ได้รับการดลใจ อันเป็นผลมาจากผู้รับใช้ที่บริสุทธิ์
ของพระเจ้าในสมัยก่อนได้พูดและบันทึกถ้อยคำตามที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทรงดลใจเขา
เรายอมรับพันธสัญญาใหม่ซึ่งได้บันทึกไว้ในพระคัมภีร์ใหม่ว่าเป็นทางนำที่ไร้ข้อผิดพลาด
ทั้งในด้านการประพฤติปฏิบัติและหลักคำสั่งสอน
(2 ทิโมธี 3:16, 1 เธสะโลนิกา 2:13, 2 เปโตร 1:21)
 
     พระเจ้า
เรามีพระเจ้าเดียว แต่ทรงสำแดงปรากฏเป็นสามบุคคล คือพระบิดา, พระบุตร และ-
พระวิญญาณบริสุทธิ์ ทั้งสามพระองค์ทรงเท่าเทียมกัน (ฟีลิปปี 2:6) พระเจ้า พระบิดา
ทรงยิ่งใหญ่กว่าทุกสิ่ง พระองค์ทรงเป็นผู้ประทานพระวาทะ (โลกอส) และผู้ทรง
ให้กำเนิด (ยอห์น 14:28, ยอห์น 16:28, ยอห์น 1:14) พระบุตรทรงเป็นพระวาทะ
ที่มาบังเกิดเป็นมนุษย์ทรงสถิตอยู่กับพระบิดานับตั้งแต่ปฐมกาล (ยอห์น 1:1, ยอห์น
1:18, ยอห์น 1:14)
พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงมาจากพระบิดา และพระบุตร และทรง
ดำรงอยู่นิรันดร์ (ยอห์น 15:26)
 
     มนุษย์, การล้มลงในความบาป และการไถ่
มนุษย์ถูกสร้างขึ้นตามพระฉายของพระเจ้า แต่จากการล้มลงของอาดัม ความบาปจึง
เข้ามาในโลก “ทุกคนทำบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้า” ตามที่ได้เขียนไว้ว่า “ไม่มี
ผู้ใดเป็นคนชอบธรรมเลยสักคนเดียว ไม่มีเลย” พระเยซูคริสต์ พระบุตรของพระเจ้าจึงได้
เสด็จมาบนโลกเพื่อทำลายกิจการของมาร และทรงสละชีวิตของพระองค์ และทรงหลั่ง
พระโลหิตของพระองค์เพื่อไถ่บาป และทำให้มนุษย์สามารถกลับไปหาพระเจ้าได้ อีกครั้ง
(โรม 5:14, โรม 3:10, โรม 3:23, 1 ยอห์น 3:8)
 
     ความรอด
ความรอดเป็นของขวัญที่พระเจ้าทรงมอบให้กับมนุษย์ ซึ่งไม่ได้มาจากการกระทำหรือ
จากธรรมบัญญัติแต่มา โดยพระคุณโดยผ่านทางความเชื่อที่มีในพระคริสต์ซึ่งนำไปสู่การ
กระทำที่เป็นชอบพระทัยของพระเจ้า (เอเฟซัส 2:8-10) ชีวิตนิรันดร์และการบังเกิดใหม่
ก้าวแรกของมนุษย์ก่อนที่นำไปสู่ความรอด คือความเสียใจอย่างที่ชอบพระทัยพระเจ้า
ซึ่งนำให้เกิดการกลับใจ การบังเกิดใหม่เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับมนุษย์ทุกคน และเมื่อผู้ใด
บังเกิดใหม่ ผู้นั้นก็จะได้รับชีวิตนิรันดร์ (2 โครินธ์ 7:10, 1 ยอห์น 5:12, ยอห์น 3:3-5)
 
     การบัพติศมาในน้ำ
การบัพติศมาในน้ำเป็นการจุ่มลงในน้ำ เป็นคำสั่งที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราโดยตรง
และมีไว้สำหรับผู้เชื่อเท่านั้น พิธีนี้เป็นการแสดงออกของคริสเตียนในการเข้าร่วมอยู่ใน
พระคริสต์ ในการสิ้นพระชนม์ การถูกฝังไว้ และการเป็นขึ้นจากความตายของพระองค์
(มัทธิว 28:19, โรม 6:4, โคโลสี 2:12, กิจการ 8:36-39) เรารับเอาคำแนะนำต่อไปนี้
เกี่ยวกับการบัพติศมาในน้ำคือ “จากการสารภาพความเชื่อของท่านในองค์พระเยซูคริสตเจ้า
ผู้ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า และโดยสิทธิอำนาจของพระองค์ ข้าพเจ้าบัพติศมาท่าน
ในนามของ พระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ อาเมน”
 
     การบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์
การบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์และไฟเป็นของประทานจากพระเจ้าแก่ผู้เชื่อทุกคน
ตามที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงสัญญาไว้ในยุคของคริสตจักรนี้ และเป็นประสบการณ์ที่เราได้
รับภายหลังการบังเกิดใหม่แล้ว หลักฐานประการแรกที่ติดตามมากับประสบการณ์นี้คือ
การพูดภาษาอื่นๆ ตามที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ ทรงประทานถ้อยคำให้พูด
(มัทธิว 3:11, ยอห์น 14:16,17, กิจการ 1:8, กิจการ 2:38,39, กิจการ 19:1-7, กิจการ 2:4)
 
     การชำระให้บริสุทธิ์
พระคัมภีร์ได้สอนเราว่าหากปราศจากความบริสุทธิ์แล้วก็ไม่มีมนุษย์คนใดที่สามารถเห็น
องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ เราเชื่อว่าหลักคำสอนเรื่องการชำระให้บริสุทธิ์คือพระราชกิจแห่ง
พระคุณอย่างต่อเนื่องเริ่มต้นตั้งแต่บังเกิดใหม่ และดำเนินต่อไปจนถึงความรอดสมบูรณ์
เมื่อพระเยซูคริสต์เสด็จกลับมา (ฮีบรู 12:14, 1 เธสะโลนิกา 5:23, 2 เปโตร 3:18,
ฟีลิปปี 3:12-14, 1 โครินธ์ 1:30)
     
     เจ้าหน้าที่           กลับ
   
ศจ. คีธ และ ศจ. ชารอน
ฮิกกินบะธัม

ผู้อำนวยการเรมาประเทศไทย
ศิษยาภิบาลอาวุโสคริสตจักรเรมากรุงเทพฯ
             
 
 
 
 
  ศจ. แกรี่ ฮอสแมน
คณบดีศูนย์อบรมฯ
  อาจารย์ ศรัญญา ฮอสแมน
พันธกิจกลุ่มแคร์
  อาจารย์ ชมพูนุท จุ่นเจริญ
ผู้นำแผนกเด็ก / ผู้จัดการสำนักงาน์
 
             
 
 
 
 
  คุณ ปุณยา วงศ์ปรีชากร
เลขาฯ ศูนย์อบรมฯ / ผู้แปล
ผู้นำกลุ่มวัยรุ่น
  คุณ โยทะกา โสภาบุตร
เลขาฯ คริสตจักร
  คุณ ยุวนาฎ ภู่ตระกูล
เลขาฯ คริสตจักร / ผู้แปล
 
             
 
 
 
 
  คุณ ลาภิสรา มากแก้ว
เลขาฯ ศูนย์อบรมฯ
  คุณ พัทราพิตร ฤกษ์ดิกุล
เลขาฯ ศูนย์อบรมฯ
  คุณ สุรชาติ ชื่นพงษา
อาคารและสถานที่